Concept wedstrijdbepalingen 2023

De Harlingen-Terschelling-Race wordt georganiseerd door de Harlinger Watersport Vereniging, aangesloten bij het Watersportverbond.

 • Opgelet: de wedstrijdbepalingen zijn opgenomen in het programmaboekje dat op woensdag 31 mei tijdens het inschrijven wordt verstrekt. 
 • Te houden  op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023
 • Telefoonnummer Wedstrijdcomité tijdens HT-Race: volgt

Deel I

1       Regels:

De wedstrijd is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen van het Watersportverbond. Deze aankondiging maakt hier deel van uit.

2       Melding/ mededelingen aan deelnemers: 
3      Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen: 
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen wordt uiterlijk 2 uur voor de eerste start van die dag bekend gemaakt. Procedure: zie 2.   
4      Seinen op de wal: 

Alléén in geval van uitstel voor onbepaalde tijd zal er aan de vlaggenmast van het startschip een OW-wimpel (uitstelwimpel) worden getoond. Als later besloten wordt toch te starten, zal de eerste start niet plaats vinden binnen 1 uur na het strijken van sein OW.

5      Programma van de wedstrijden: 
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
 • 1 juni 2023: Eerste start vanaf Harlingen (Kimstergat) om 09.30 uur (klasse 1)
 • 2 juni 2023: Eerste start vanaf Terschelling (Noord Meep) om 11.00 uur (klasse 1)
 • De tijd tussen de starts van de diverse klassen bedraagt 10 minuten. 
6      Klasseborden: 
Het klassebord met daarop het cijfer van de betreffende klasse wordt op het startschip getoond vanaf het waarschuwingssein.      
6.1     Klassen - indeling
 •   Klasse 1: ORC – club
 •   Klasse 2: Ronde- en platbodemjachten (gemeten) VA
 •   Klasse 3: Ronde- en platbodemjachten (gemeten) BC
 •   Klasse 4: ORC Club met een GPH van 642 en hoger
 •   Klasse 5: Ronde- en platbodemjachten (ongemeten)                                        
 •   Klasse 6: Scherpe jachten (ongemeten) SW tot 96.5
 •   Klasse 7: Scherpe jachten (ongemeten) SW vanaf 96.5
 •   Klasse 8: Tirion 21 klasse                                                          

Indien in een klasse slechts 4 schepen zijn ingeschreven gaat de wedstrijd in deze klasse niet door en worden de ingeschreven jachten in een andere klasse ingedeeld.

 • De organisatie kan besluiten om klassen samen te voegen of anders in te delen.
 • De organisatie kan besluiten om een jacht in te delen in een andere klasse dan waarin werd ingeschreven.
 • Schepen met een geldige meetbrief die zich inschrijven voor een vrije klasse, worden altijd ingedeeld in een van de gemeten klasse.
 • Het aantal schepen per klasse kan door de wedstrijdleiding worden beperkt i.v.m. de veiligheid.
 • Leden van de HWSV zijn verzekerd van deelname!

Voor lidmaatschap van de HWSV: aanmelding kan via het formulier op de website: Harlinger Watersport Vereniging

7    Wedstrijd- en Startgebied
7.1   Wedstrijdgebied
Het wedstrijdgebied is gelegen tussen Harlingen en De Slenk onder Terschelling
7.2   Startgebied
 • Startgebied 1 - Harlingen is gelegen bij de oranje HWSV-startboeien in de buurt van de tonnen RH 1, 2, 3 en 4 ten NW van Harlingen.
 • Startgebied 2 - Terschelling is gelegen bij de oranje HWSV-startboeien in de nabijheid van de boeien NM 4 - S21 en NM 3 onder Terschelling.
 • De startlijnen liggen tussen de oranje HWSV boeien.
7.3   Nog niet startende schepen

Nog niet startende schepen worden verzocht buiten het startgebied te blijven.

7.4   Geen gebruik motor vanaf waarschuwingssein

Vanaf het waarschuwingssein van de klasse (5 min.) mag geen motor worden gebruikt.

8     ROUTES          

De baankaarten zijn digitaal gepubliceerd en tegen betaling van de kostprijs geplastificeerd bij inschrijving voor € 2,50 te verkrijgen. De voorgeschreven routes A, B of C:
Heenreis:
 • A: Vanaf de start in Harlingen wordt de betonning aangehouden naar de P-18 die stuurboord wordt gehouden, daar waar gele tonnen liggen is het onderdeel van de route: Kimstergat, Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom, na gele ton WM-A kunnen tonnen WM 3, WM 5 en WM 7 naar de NM-1 ZM-2 West-Meep worden genegeerd. Finish in de Noord Meep tussen de ton NM 3 en het finishschip, herkenbaar aan de blauwe vlag.
 • B: Identiek aan A, met dat verschil, dat voordat vanuit de Vliestroom de West Meep ingezeild mag worden, de Noord-Cardinaal SM 7 – ZS 16 aan stuurboord gehouden moet worden.
 • C: Identiek aan A, met dat verschil, dat voordat vanuit de Vliestroom de West Meep ingezeild mag worden, de scheidingsboei SM1 – ZS 10 stuurboord gehouden wordt, Vliestroom, West Meep, Noord Meep. Finish in de Noord Meep tussen de ton NM 3 en het finishschip, herkenbaar aan de blauwe vlag.
 • Bij baan B en C is de route westelijk van de VL1 en de VL2-SG 1 in het zeegat vrij, de VL1 en de VL2-SG 1 maken wel deel uit van de wedstrijdbetonning.
Terugreis:
 • A: Vanaf de start in de Noord Meep: West Meep na de NM-1 ZM-2 kunnen de tonnen WM 7, WM 5 en WM 3 worden genegeerd, Vliestroom, Blauwe Slenk, Pollendam, finish.
 • B: Identiek aan A, met dat verschil dat voordat vanuit de West Meep richting Blauwe Slenk wordt gezeild, de noord-cardinaal SM 7 – ZS 16 aan bakboord moet worden gehouden.
 • C: Vanaf de start in de Noord Meep: West Meep, Vliestroom, scheidingsboei SM1 – ZS 10 aan bakboord houden, Vliestroom, Blauwe Slenk, Pollendam, finish. De route westelijk van de VL1 in het zeegat is vrij.  De VL1 maakt wel deel uit van de wedstrijdbetonning.
 • Voor iedere klasse wordt de te zeilen route, voor beide dagen afzonderlijk, vanaf het waarschuwingssignaal van de betreffende klasse getoond op het startschip d.m.v. een wit bord met daarop in zwart A, B of C.   Het bord blijft zichtbaar tot 4 minuten na de start van de betreffende klasse.     

9    Merktekens         

 • De merktekens van de route zijn alle boeien en tonnen van het vaarwater.
 • Deze dienen, uitgezonderd een deel van baan C (zie hiervoor bij “8”) en de finish bij Harlingen, aan de zijde van het vaarwater te worden gepasseerd.
 • I.v.m. de drukke scheepvaart is het vaarwater ter hoogte van de Pollendam en in de Blauwe Slenk (aansluitend op de Pollendam) en bij het Pannengat verbreed tot de gele tonnen voor de recreatievaart.
 • Waar spitse gele tonnen liggen mag dus de groene betonning worden genegeerd, waar stompe gele betonning ligt, de rode.
 • Daar waar het door gele recreatiebetonning gemarkeerde vaarwater langs de Pollendam begint en eindigt dienen de merktekens P-18 en BS23 aan de juiste kant te worden gepasseerd.
 • Daar waar het door gele recreatiebetonning gemarkeerde vaarwater in de Blauwe Slenk begint en eindigt dienen de merktekens BS16 en BS26 aan de juiste kant te worden gepasseerd.
 • Daar waar het door gele recreatiebetonning gemarkeerde vaarwater in het Pannengat begint en eindigt dienen de merktekens BS8A en Pannenwrak aan de juiste kant te worden gepasseerd.
 • Kardinale betonning en scheidingstonnen in Route B en C maken deel uit van de vaarwegmarkering en moeten dus aan de kant van het in de route (zie bij 8) voorgeschreven vaarwater worden gepasseerd.
 • Ook wanneer gele betonning het vaarwater verbreedt, dienen scheidingstonnen en kardinale betonning aan de juiste kant te worden gepasseerd.
 • De uitzonderingen op deze regel is op de heenreis de P9-BO46 en bij Route A de VL8-WM1. Op de terugreis boei P9-BO46 die tijdens de finish in Harlingen aan de verkeerde kant gehouden dient te worden (zie ook bij 12). 

 10    De start

 10.1 Startlijn   

De startlijn ligt tussen de oranje startboeien.

10.2   Startprocedure

Startprocedures worden, in afwijking van regel 26, steeds 5 minuten onderbroken om toch 10 minuten tussen de starts van de klassen te houden. Dit i.v.m. de veiligheid in het startgebied. Tijdens deze onderbreking wordt niet het uitstelsein OW getoond.                             

10.3    Seinen:                                    Optisch:              Geluid:
5 minuten:Waarschuwingssein                          W vlag                          1 kort geluidssein   
4 minuten:Voorbereidingssein P vlag 1 kort geluidssein  
1 minuut: Voorbereidingssein weg  Strijken P vlag  1 lang geluidssein  
Start Strijken W vlag  1 kort geluidssein  

                                         

10.4   Koers

De koers in het 1ste rak direct na de start bij Harlingen is ongeveer van NNO in richting ZZW.

10.5   Koers

De koers in het 1ste rak direct na de start bij Terschelling is ongeveer van NO richting ZW.

10.6   Startschip

Het startschip is te herkennen aan DE HWSV VERENIGINGSVLAG aan de voormast.

11.    Overige seinen

11.1    Uitstel en afbreken

Uitstelsein: de onderscheidingswimpel:          rood – wit – rood – wit – rood

 •  bij tonen:     2 geluidssignalen
 •  bij strijken:  1 geluidssignaal
 •  Het uitstelsein kan ieder moment tijdens de startprocedure worden gehesen.
 •  Het waarschuwingssein voor de volgende start wordt weer gehesen 1 minuut na het strijken van het uitstelsein.         

Sein afbreken: lettervlag N (blauw-wit geblokt) boven lettervlag A (wit – blauw)

 •  bij tonen:   3 geluidsseinen
 •  betekenis: de wedstrijd wordt afgelast.                     
11.2   Terugroepen individueel:  

Indien er één of meer jachten naar het oordeel van de wedstrijdleider te vroeg start(en), wordt dit kenbaar gemaakt door het geven van een geluidssignaal en het tonen van de lettervlag X (witte vlag met blauw kruis). Er worden geen zeilnummers of HT- boegnummers getoond.

11.3   Terugroepen algemeen 

Indien naar het oordeel van de wedstrijdleider de start van een klasse ongeldig moet worden verklaard, wordt dit kenbaar gemaakt door het geven van een algemeen terugroepsein, bestaande uit het tonen van de 1e vervangwimpel (geel-blauw) vergezeld van twee geluidsseinen. In afwijking van regel 29.2 dienen jachten dan terug te keren en 10 minuten na de laatste klasse opnieuw te starten!

12    Finish 

 • De finishlijn te Terschelling wordt gevormd door de ton NM 3 en het finishschip, herkenbaar aan de blauwe vlag.
 • Het is niet toegestaan om, na te zijn gefinisht, zich aan de baanzijde van de finishlijn, of het verlengde daarvan aan de kant van de NM3 te bevinden.
 • De finishlijn te Harlingen wordt gevormd door de kardinale boei P9-BO46, die tijdens deze finish aan BB gehouden moet worden en het finishschip, herkenbaar aan de blauwe vlag, liggend ten Zuid - Westen van  de P9-BO46.
 • De gele ton N is geen merkteken van de baan en kan een hindernis zijn in de directe omgeving van de finish.
 • Controleer vlak voor de finish of uw nummer op het finishschip zichtbaar zal zijn!
 • Het is niet toegestaan om, na te zijn gefinisht, zich aan de baanzijde van de finishlijn, of het verlengde daarvan aan de kant van de P9-BO46 te bevinden.
 • Indien mogelijk moet u de zeil- of HT-nummers van de deelnemers die direct voor en na u finishen noteren, zodat deze op verzoek van het wedstrijdcomité kunnen worden overlegd.                                                                                                                                                                                                      

13   Tijdslimiet                                                                                                                                         

13.1    Tijdslimiet

De tijdslimiet is 1 uur na aankomst van de eerste aankomende boot in de betreffende klasse. Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen deze tijd krijgen de score DNF: (Did Not Finish). In bijzondere gevallen kan het wedstrijdcomité kan hiervan afwijken.

14   Protesten   
14.1  Protestvlaggen

Protestvlaggen dienen goed zichtbaar voor het finishschip gevoerd te worden.                    

14.2 Protesten aangaande de route Harlingen – Terschelling
 • Het verhooraanvraagformulier is na aankomst van het startschip in de haven van Terschelling (ligplaats in de gemeentehaven) aan boord van het startschip verkrijgbaar.
 • Het is ook mogelijk om het verhooraanvraagformulier digitaal te downloaden vanaf de website https://htrace.nl/ onder menu item ‘Wedstrijdinformatie’.
 • Ondertekening en het inleveren aan boord van het startschip dient op 12 mei uiterlijk 1,5 uur na aankomst van de laatst gefinishte deelnemer te zijn afgerond.
14.4 Protesten aangaande de route Terschelling - Harlingen
 • Verhooraanvraagformulieren zijn verkrijgbaar vanaf 16.30 uur in het wedstrijdbureau gevestigd in het Brouwdok aan de Nieuwe Willemskade 8, Harlingen.
 • Protesten aangaande de route Terschelling - Harlingen moeten op vrijdag 2 juni daar worden ingeleverd voor 18.00 uur.
 • Het ingevulde verhooraanvraagformulier dient uiterlijk om 18.00 uur te zijn ingeleverd bij het wedstrijdbureau.

14.6 Afhandeling

Afhandeling van alle protesten zal op vrijdag 2 juni vanaf 18.30 uur plaats vinden, in het bovengenoemde wedstrijdbureau.

14.7 Mededelingen

Mededelingen betreffende protesten zullen op vrijdag 2 juni zowel digitaal op de website https://htrace.nl/ als op het mededelingen bord nabij het wedstrijdbureau worden bekendgemaakt. Dit binnen 15 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken.

14.8 afwijking van regel 65.2

In afwijking van regel 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.

14.9   Wijziging regel 66

Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: “Op de laatste wedstrijddag kan een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek ontvangen is binnen één uur na het verkrijgen van de mondelinge uitspraak.”

15   Scoren

15.1  Score 

De score wordt bepaald door de som van de gezeilde tijden van dag 1 en dag 2. 15.2   Aanpassing einduitslag Als in een klasse, door omstandigheden één der wedstrijddagen niet kan worden gezeild, telt slechts de dag die wel gezeild kan worden als einduitslag.

16 Prijzen:

Bij 5 t/m 15 startende schepen in een klasse: 2 prijzen.
Bij 16 of meer startende schepen in een klasse: 3 prijzen.
Bij 40 of meer startende schepen in een klasse: 4 prijzen.

Deel II 

Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen NB: Boten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet tegen een andere boot protesteren.
1.     Veiligheid
1.1   Verantwoordelijkheid

De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die een boot heeft ingeschreven.

1.2   Meldplicht beëindigen wedstrijd   

Deelnemers die de wedstrijd verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen dit aan de Wedstrijdleiding te melden via de marifoon of via mobiel nummer: volgt.

1.3   Meldplicht niet starten    

Deelnemers die op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen via mobiel nummer: volgt. Of via het evenementen marifoonkanaal 88 ook wanneer u om andere redenen niet meer aan de wedstrijd deelneemt.

1.4   Meldplicht andere haven binnenlopen

Indien jachten een andere haven binnenlopen, dient de Wedstrijdleiding onverwijld in kennis te worden gesteld (zie 1.2 en 1.3).

1.5   Reddingsmiddelen 

Tijdens het verblijf op het water wordt het dragen van een deugdelijk reddingsvest ten sterkste aanbevolen. Een wetsuit of droogpak geldt niet als zodanig. Indien de lettervlag “Y” getoond wordt, is het dragen van reddingsvesten met voldoende drijfvermogen VERPLICHT op straffe van diskwalificatie. Op boten zonder zeerailing is het dragen van een reddingsvest altijd verplicht.

1.6   Beroepvaart    

Anticipeer op naderende beroepsvaart. Zeker in smal vaarwater moeten grote schepen, zoals bijvoorbeeld veerboten, koers kunnen houden. Laattijdig zien hoe u ruimte geeft voor een veilige doorvaart!

1.7   Aandachtspunten   
 • Aanwijzingen van Rijkswaterstaat en/ of Waterpolitie dienen direct te worden opgevolgd!
 • Vragen over aanvaringen, processen-verbaal e. d. dienen op de dag zelf te worden afgehandeld.
 • Schenk extra aandacht aan in -en uitvarende beroepsvaart (ook zeilcharters).
 • Let goed op viskotters die vaak snel varen en enorme golfslag kunnen veroorzaken!
1.8  Verplichting motor standbye
 • Verplicht in de Slenk bij Terschelling: stuurboordwal van het vaarwater houden.
 • De motor standby houden, niet de koers kruisen bij nadering van de veerboot.
 • Marifoon uitluisteren op VFH kanaal 2 (VTS Terschelling).
1.9  Na finish verder met motor
 • Dringend verzoek: Na de finish onder Terschelling op de motor via de Slenk naar Terschelling!
 • Wij adviseren om ook voor en na de wedstrijd binnen de boeienlijnen te blijven om vastlopen te voorkomen.
1.10    Voorgeschreven veiligheidsmiddelen:
 • Tenminste 1 anker met 5 meter ketting en 40 meter ankerlijn.
 • Eén of meer reddingsboeien.
 • Reddingsvesten voor de gehele bemanning.
 • Preekstoel of gespannen lijnen op het voorschip.
 • Op scherpe jachten zonder zeerailing is het dragen van reddingsvesten altijd verplicht.
 • Brandblusser(s), deugdelijk werkend.
 • Deugdelijk werkende mechanische voortstuwingsinstallatie met voldoende vermogen en brandstof om op eigen kracht de haven van Terschelling c.q. die van Harlingen te kunnen bereiken.
 • Het aan boord hebben van een bijgewerkte of laatst uitgegeven versie van de zeekaarten van het wedstrijdgebied is verplicht!

CONTROLE: U dient de hand te houden aan bovenstaande lijst met veiligheidsmiddelen, waarop controle uitgeoefend kan worden.

2     Officiële boten

2.1 Begeleidingsschepen      

Begeleidingsschepen zijn herkenbaar aan: een blauwe vlag met wit “HT“. De bemanning van Begeleidingsschepen noteren waar mogelijk incidenten. Bij protesten tussen de deelnemers onderling worden deze notities door het protestcomité bij vastgestelde feiten in de beslissing meegenomen.  

2.2      Rescueboten

Rescue - boten zijn herkenbaar als Reddingboot K.N.R.M..

3    Radiocommunicatie

3.1   Verbod op radioverbindingen

Terwijl een boot wedstrijd zeilt, zal het noch radioverbindingen tot stand brengen, noch radioberichten ontvangen, die niet voor alle deelnemers beschikbaar zijn.

3.2   Uitluisteren marifoonkanalen

Deelnemers kunnen uitluisteren op de daarvoor aangewezen marifoonkanalen: Havengebied Harlingen: Kanaal 11 Gebied Harlingen- BS2:  Kanaal 10

3.3   Verplichting uitluisteren marifoon

Deelnemers moeten uitluisteren (indien een marifoon en een geldige vergunning aan boord aanwezig zijn) op het daarvoor aangewezen marifoonkanaal: VTS-gebied Terschelling: Kanaal 02

3.4    VHF-kanaal 02 en 05

VHF-kanaal 02 en 05 mogen niet gebruikt worden voor onderling marifoonverkeer.

3.5   Mededelingen wedstrijdleiding via marifoon

Mededelingen door het wedstrijdcomité kunnen worden gedaan op het maritieme evenementenkanaal 88, voorafgegaan door een oproep op de kanalen 11/ 10/ 02. Privégesprekken worden uitsluitend op de VHF-kanalen 72 en 77 gevoerd.

5.    Aansprakelijkheid en Verzekering

5.1   Wettelijke verplichtingen

De deelnemers aan het evenement dienen te allen tijde te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen. De verantwoording voor de mogelijke gevolgen van het bevaren van het aangegeven traject, berust te  allen tijde bij de vaarweggebruiker.

5.2   Aansprakelijkheid

De H.W.S.V. noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

5.3   Verzekering

Iedere deelnemende schipper dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,-

5.4    HT-race beeld en portretrecht

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

6.    Wedstrijdbureau

6.1    Wedstrijdbureau is op woensdag 31 mei

Het Wedstrijdbureau is op woensdag 31 mei van 19:30 uur tot 21:30 uur gevestigd in het Brouwdok aan de Nieuwe Willemskade 8 te Harlingen en bereikbaar onder het mobiele telefoonnummer: volgt

6.2    Wedstrijdbureau op donderdag 1 juni 
 • Op donderdagmiddag 1 of vrijdag 2 juni zullen eventuele mededelingen worden gedaan in of bij het havengebouw op de passantenhaven Terschelling. Dit wordt kenbaar gemaakt door het tonen van vlag “L” aan de mast voor het havengebouw.  
 • Het wedstrijdcomité is op donderdag 1 juni van ca. 16.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer: volgt.  
6.3   Wedstrijdbureau op vrijdag 2 juni
 • Het Wedstrijdbureau is op vrijdag 2 juni van 16:30 uur tot 17:45 uur gevestigd in het Brouwdok aan de Nieuwe Willemskade 8 te Harlingen en bereikbaar onder het mobiele telefoonnummer: volgt. 

7.      Zeilnummers en HT-wedstrijdnummers          

7.1      Voor gemeten jachten:

De deelnemers in de gemeten klassen varen onder het eigen zeilnummer.

7.2      Voor ongemeten jachten:
 • Schippers ontvangen tijdens het inchecken 2 stickers (ca. 45 cm breed en 30 cm hoog), waarop het wedstrijdnummer staat.
 • De schipper zorgt zelf voor het aanbrengen van de wedstrijdnummers op zijn jacht.
 • Het is de verantwoording van de schipper dat gedurende de hele race deze nummers goed leesbaar zijn vanaf start- en finishschip en volgschepen.
 • Controleer direct nadat u de stickers ontvangt of de wedstrijdnummers overeenkomen met die op de deelnemerslijst, welke deel uitmaakt van de wedstrijdbepalingen.
 • Er wordt slechts één set stickers per deelnemer verstrekt.
 • Plaats van het nummer: Aan stuurboord en bakboord op het vrijboord, zo dicht mogelijk tegen het potdeksel of, bij platbodems, op het boeiboord, op maximaal 2,50 m van de boeg, de voorpreekstoel of in de zeerailing op maximaal 2,50 m van de boeg.
 • Indien dit niet mogelijk is, aan stuurboord en bakboord op een bord aan de voorpreekstoel of in de zeerailing op maximaal 2,50 m van de boeg.
 • De romp moet water-, zout-, en vetvrij zijn op de plaats waar de stickers geplakt worden.
 • Als u niet het risico wilt lopen dat er bij het verwijderen van de stickers lakschade ontstaat, adviseren wij u zelf voor 2 borden te zorgen waarop u de stickers kunt aanbrengen. Indien het wedstrijdcomité niet in staat is het nummer te lezen, loopt u het risico de score DNF te krijgen.

8.     Nationale en andere vlaggen        

De deelnemende jachten voeren tijdens het wedstrijdzeilen geen nationale - of andere vlaggen.

9.     Deelnemerslijsten        

Deelnemerslijsten worden gepubliceerd en uitgereikt op de vooravond van de race in het Brouwdok aan de Nieuwe Willemskade 8 te Harlingen. In deze lijst is ook opgenomen in welke klasse de ongemeten, jachten varen.

10.  Uitslagen

De voorlopige uitslagen worden tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Zo snel mogelijk na de race zijn te zien op onze website: https://htrace.nl/ .

11.  Wal- en Havenbepalingen

U wordt dringend verzocht tijdig aan boord te zijn om eerder startende schepen de gelegenheid te geven uit te varen. Havengeld: enkel het havengeld voor de overnachting op Terschelling maakt deel uit van het inschrijfgeld. Zowel voor als na de race is de overnachting te Harlingen voor eigen rekening, tenzij wordt afgemeerd in onze verenigingshaven. 

12.  Wettelijke verplichtingen

Deelnemers dienen te allen tijde te voldoen aan de op het betreffende vaarwater geldende wettelijke verplichtingen. Aanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit vanaf de ter plaatse aanwezige vaartuigen  dienen stipt te worden opgevolgd.

13.  Algemeen

In alle gevallen waarin het programma, de aankondiging, deze wedstrijdbepalingen en de reglementen niet voorzien beslist het wedstrijdcomité. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de voorschriften aan te brengen.

14.  Privacy

 • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) van kracht.
 • Dientengevolge moeten alle betrokken deelnemers expliciet toestemming verlenen voor het gebruik van deze gegevens. 
 • De organisatie heeft het beleid m.b.t. het beheer en gebruik van (persoons)gegevens en het verzamelde beeldmateriaal vastgelegd in een privacyverklaring.
 • Deze is te raadplegen op deze website. Ga naar:  Privacyverklaring
 • Bij inschrijving verklaren alle schippers en hun bemanningsleden zich akkoord met deze verklaring.

WIJ WENSEN U EEN SPANNENDE  WEDSTRIJD EN EEN FIJN VERBLIJF IN HARLINGEN EN OP TERSCHELLING!

© Harlinger Watersportvereniging