HT Race 2017

Wedstrijdbepalingen

Opgelet: de definitieve wedstrijdbepalingen worden tijdens het inschrijven verstrekt. Op onze website wordt de tekst tussentijds niet meer aangepast. De laatste versie is hier te downloaden. En download hier de officiële aankondiging van de wedstrijd. 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

Deel I

1         Regels

            De wedstrijd is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen van het Watersportverbond en deze wedstrijdbepalingen, waarvan de aankondiging deel uitmaakt.

2         Melding/mededelingen aan deelnemers

            Deelnemers dienen zich te melden bij het wedstrijdbureau op woensdag 15 mei van 19:30 uur tot 21:30 uur gevestigd in Zeezicht (Zuiderhaven 1) te Harlingen.

            Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, dat geplaatst is nabij het wedstrijdkantoor (voor locaties: zie deel II, punt 6). Vlag L wordt getoond op de relevante locaties.

            Tevens kunnen vanaf 1 uur voor de start tot de finish van het laatste schip op beide wedstrijddagen mededelingen aan de deelnemers worden gedaan in gevolg deel II, punt 3.5.         

 3        Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen

            Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal uiterlijk 1 uur voor de eerste start van die dag bekend gemaakt worden. Procedure: zie 2.

 4         Seinen op de wal: Alléén in geval van uitstel voor onbepaalde tijd zal er aan de post van de Havendienst een OW wimpel (uitstelwimpel) worden getoond. Indien later besloten wordt toch te starten, zal de eerste start niet plaats vinden binnen 1 uur na het strijken van sein OW.

 5         Programma van de wedstrijden

            De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

            16 mei 2019: Eerste start vanaf Harlingen (Kimstergat) om 10.00 uur (klasse 1)

            17 mei 2019: Eerste start vanaf Terschelling (Noord Meep) om 11.00 uur (klasse 1)

            De tijd tussen de starts van de diverse klassen bedraagt 10 minuten.

 
6          Klasseborden:

            Het klassebord met daarop het cijfer van de betreffende klasse wordt op het startschip getoond vanaf het waarschuwingssein.

6.1       Klassen - indeling

            Klasse 1:         ORC – club

                        Klasse 2:         Ronde- en platbodemjachten (gemeten) VA

                        Klasse 3:         Ronde- en platbodemjachten (gemeten) VB + VC

                        Klasse 4:         ORC – club, groepen, GPH van 642 en hoger

                        Klasse 5:         Ronde- en platbodemjachten (ongemeten)                                    

                        Klasse 6:         Scherpe jachten (ongemeten) SW t/m (nader vast te stellen)

                        Klasse 7:         Scherpe jachten (ongemeten) SW vanaf (nader vast te stellen)

                        Klasse 8:         Tirion 21 klasse (bij voldoende deelname)

6.2       Schepen met een geldige meetbrief mogen niet inschrijven in de vrije klassen.                                                               

    Wedstrijd- en Startgebied

7.1       Het wedstrijdgebied is gelegen tussen Harlingen en De Slenk onder Terschelling

7.2       Startgebied 1 is gelegen bij de oranje HWSV startboeien in de buurt van de tonnen RH 1, 2, 3 en 4 ten NW van Harlingen.

            Startgebied 2 is gelegen bij de oranje HWSV startboeien in de nabijheid van de boeien NM 4 - S21 en NM 3 onder Terschelling.

            De startlijnen liggen tussen de oranje HWSV boeien.

7.3       Nog niet startende schepen worden verzocht buiten het startgebied te blijven.

7.4       Vanaf het waarschuwingssein van de klasse (5 min.) mag geen motor worden gebruikt.

 
8          ROUTES

            De voorgeschreven routes A, B of C:           

            Heenreis:

            A: Vanaf de start in Harlingen: Kimstergat, Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom, West-Meep & Noord-Meep. Finish in de Noord-Meep.

B: Identiek aan A, met dat verschil, dat voordat vanuit de Vliestroom de West-Meep ingezeild mag worden, de noord-cardinaal SM 7–ZS 16 aan stuurboord gehouden moet worden.

C: Vanaf de start in Harlingen: Kimstergat, Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom, scheidingsboei SM1 – ZS 10 aan stuurboord houden, Vliestroom, West-Meep, Noord-Meep. Finish in - de Noord Meep.  De route westelijk van de VL1 in het zeegat is vrij, de VL1 maakt wel deel uit van de wedstrijdbetonning.

Terugreis:

A: Vanaf de start in de Noord-Meep: West-Meep, Vliestroom, Blauwe Slenk, Pollendam, finish.

B: Identiek aan A, met dat verschil dat voordat vanuit de West-Meep richting Blauwe Slenk wordt gezeild, de noord-cardinaal SM 7 – ZS 16 aan bakboord moet worden gehouden.

C: Vanaf de start in de Noord-Meep: West-Meep, Vliestroom, scheidingsboei SM1 – ZS 10 aan bakboord houden, Vliestroom, Blauwe Slenk, Pollendam, finish. De route westelijk van de VL1 in het zeegat is vrij. De VL1 maakt wel deel uit van de wedstrijdbetonning.

           
Voor iedere klasse wordt de te zeilen route, voor beide dagen afzonderlijk, vanaf het
 waarschuwingssignaal van de betreffende klasse getoond op het startschip d.m.v. een wit bord met daarop in zwart A, B of C. Het bord blijft zichtbaar tot 4 minuten na de start van de betreffende klasse.

9          Merktekens

            De merktekens van de route zijn alle boeien en tonnen van het vaarwater. Deze dienen, uitgezonderd een deel van baan C (zie hiervoor bij “8”) en de finish bij Harlingen, aan de zijde van het vaarwater te worden gepasseerd.

            I.v.m. de drukke scheepvaart is het vaarwater ter hoogte van de Pollendam en in de Blauwe Slenk (aansluitend op de Pollendam) en bij het Pannengat verbreed tot de gele tonnen voor de recreatievaart. Waar spitse gele tonnen liggen mag dus de groene betonning worden genegeerd, waar stompe gele betonning ligt, de rode.

o   Daar waar het door gele recreatiebetonning gemarkeerde vaarwater langs de Pollendam begint en eindigt dienen de merktekens P9-BO46 en BS23 aan de juiste kant te worden gepasseerd.

o   Daar waar het door gele recreatiebetonning gemarkeerde vaarwater in de Blauwe Slenk begint en eindigt dienen de merktekens BS16 en BS26 aan de juiste kant te worden gepasseerd.

o   Daar waar het door gele recreatiebetonning gemarkeerde vaarwater in het Pannengat begint en eindigt dienen de merktekens BS8A en Pannenwrak aan de juiste kant te worden gepasseerd.

            Kardinale betonning en scheidingstonnen maken deel uit van de vaarwegmarkering en moeten dus aan de kant van het in de route (zie bij 8) voorgeschreven vaarwater worden gepasseerd. Ook wanneer gele betonning het vaarwater verbreedt, dienen scheidingstonnen en kardinale betonning aan de juiste kant te worden gepasseerd. De enige uitzondering op deze regel is de boei P9-BO46 die, alleen tijdens de finish in Harlingen, aan de verkeerde kant gehouden dient te worden (zie ook bij 12).           

10        De start

10.1     De startlijn zal liggen tussen de oranje startboeien.

10.2     Startprocedures worden, in afwijking van regel 26,  steeds 5 minuten onderbroken om toch 10 minuten tussen de starts van de klassen te houden. Dit i.v.m. de veiligheid in het startgebied. Tijdens deze onderbreking wordt niet het uitstelsein OW getoond.                        

10.3     Seinen:                                                         Optisch:                                Geluid:

5 minuten: Waarschuwingssein                   W vlag                                    1 kort geluidssein

4 minuten: Voorbereidingssein                    P vlag                                     1 kort geluidssein

1 minuut: Voorbereidingssein weg               Strijken P vlag                        1 lang geluidssein

Start:                                                             Strijken W vlag                       1 kort geluidssein

10.4     De koers in het 1ste rak direct na de start bij Harlingen is ongeveer van NNO in richting ZZW.

10.5     De koers in het 1ste rak direct na de start bij Terschelling is ongeveer van NO richting ZW.

10.6     Het startschip is te herkennen aan DE VERENIGINGSVLAG aan de voormast.

11.       Overige seinen.

11.1     Uitstel en afbreken:

            Uitstelsein:    de onderscheidingswimpel:               rood – wit – rood – wit – rood

                                   bij tonen:                                            2 geluidssignalen

                                   bij strijken:                                          1 geluidssignaal

            Het uitstelsein kan ieder moment tijdens de startprocedure worden gehesen.

Het waarschuwingssein voor de volgende start wordt weer gehesen 1 minuut na het strijken van het uitstelsein.          

            Sein afbreken: lettervlag N (blauw-wit geblokt) boven lettervlag A (wit – blauw)

                                    bij tonen:                                            3 geluidsseinen

                                   betekenis:                                          de wedstrijd wordt afgelast.              

11.2     Terugroepen individueel:  

          Indien er één of meer jachten naar het oordeel van de wedstrijdleider te vroeg start(en), wordt dit kenbaar gemaakt door het geven van een geluidssignaal en het tonen van de     lettervlag X (witte vlag met blauw kruis). Er worden geen zeilnummers of HT-boegnummers getoond.

11.3    Terugroepen algemeen:

Indien naar het oordeel van de wedstrijdleider de start van een klasse ongeldig moet worden verklaard, wordt dit kenbaar gemaakt door het geven van een algemeen terugroepsein, bestaande uit het tonen van de 1e vervangwimpel (geel-blauw) vergezeld van twee geluidsseinen.

In afwijking van regel 29.2 dienen jachten dan terug te keren en 10 minuten na de laatste klasse opnieuw te starten!

12        Finish                                                                                                                                      

            De finishlijn te Terschelling wordt gevormd door de ton NM 3 en het finishschip, herkenbaar aan de blauwe vlag. Het is niet toegestaan om, na te zijn gefinisht, zich aan de baanzijde van de finishlijn, of het verlengde daarvan aan de kant van de NM3 te bevinden.

            De finishlijn te Harlingen wordt gevormd door de kardinale boei P9-BO46, die tijdens deze finish aan BB gehouden moet worden en het finishschip, herkenbaar aan de blauwe vlag, liggend ten Zuid - Westen van de P9-BO46. De gele ton N is geen merkteken van de baan en kan een hindernis zijn in de directe omgeving van de finish.

            Controleer vlak voor de finish of uw nummer op het finishschip zichtbaar zal zijn!!!!!

            Het is niet toegestaan om, na te zijn gefinisht, zich aan de baanzijde van de finishlijn, of het verlengde daarvan aan de kant van de P9- BO46 te bevinden.

            Indien mogelijk moet u de zeil- of HT-nummers van de deelnemers die direct voor en na u finishen noteren, zodat deze op verzoek van het wedstrijdcomité kunnen worden overlegd.

13        Tijdslimiet                                                                                                                              

            De wedstrijdleiding mag beslissen een tijdslimiet van 1 uur na aankomst van de eerste aankomende boot in de betreffende klasse te activeren, dit is “weers” afhankelijk.

            Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen deze tijd krijgen de score DNF: (niet gefinisht).

14       Protesten   

14.1     Protestvlaggen dienen goed zichtbaar voor het finishschip gevoerd te worden.                     

14.2     Protesten aangaande de route Harlingen - Terschelling kunnen worden ingediend op donderdag 16 mei op formulieren, die na aankomst van het startschip in de haven van Terschelling (ligplaats in de gemeentehaven), daar aan boord verkrijgbaar zijn en dienen aldaar worden ingeleverd uiterlijk 1 uur na aankomst van de laatst gefinishte deelnemer.

            Protesten aangaande de route Terschelling - Harlingen kunnen worden ingediend op vrijdag 17 mei op formulieren, die verkrijgbaar zijn vanaf 17.00 uur, bij het wedstrijdbureau in het clubhuis “Allemanshûs” van de HWSV, (Noordergrachtswal 34, in de verenigingshaven) en daar worden ingeleverd vóór 17.45 uur.

14.3     Afhandeling van alle protesten zal op vrijdag 17 mei vanaf 18.00 uur plaatsvinden in het bovengenoemde wedstrijdbureau.

14.4     Mededelingen betreffende protesten zullen op vrijdag 17 mei worden bekendgemaakt binnen 15 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken.

14.5     In afwijking van regel 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.

14.6     Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: “Op de laatste wedstrijddag kan een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek ontvangen is binnen één uur na het verkrijgen van de mondelinge uitspraak.”

15        Score

15.1     De score wordt bepaald door de som van de gezeilde tijden van dag 1 en dag 2.

15.2     Als in een klasse, door omstandigheden één der wedstrijddagen niet kan worden gezeild, telt slechts de dag die wel gezeild kan worden als einduitslag.

Deel II  Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen

NB:      Boten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet tegen een andere boot protesteren.

1.         Veiligheid

1.1       De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die een boot heeft ingeschreven.

1.2       Deelnemers die de wedstrijd verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen dit aan de Wedstrijdleiding te melden via mobiel nummer: 06 2984317

1.3       Deelnemers die op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen via mobiel nummer: 06 2984317   

            Dit geldt ook wanneer u om andere redenen niet meer aan de wedstrijd deelneemt.

1.4       Indien jachten een andere haven binnenlopen, dient de Wedstrijdleiding onverwijld in kennis te worden gesteld (zie 1.2 en 1.3).

1.5       Tijdens het verblijf op het water wordt het dragen van een deugdelijk reddingsvest ten sterkste aanbevolen. Een wetsuit of droogpak geldt niet als zodanig.

Indien de lettervlag “Y” getoond wordt, is het dragen van reddingsvesten met voldoende drijfvermogen VERPLICHT op straffe van diskwalificatie. Op boten zonder zeerailing is het dragen van een reddingsvest altijd verplicht.

1.6       Anticipeer op naderende beroepsvaart. Zeker in smal vaarwater moeten grote schepen, zoals bijvoorbeeld veerboten, koers kunnen houden. Laat tijdig zien hoe u ruimte geeft voor een veilige doorvaart!

1.7       Aanwijzingen van Rijkswaterstaat en/of Waterpolitie dienen direct te worden opgevolgd!

Vragen over aanvaringen, processen-verbaal e. d. dienen op de dag zelf te worden afgehandeld. Schenk extra aandacht aan in -en uitvarende beroepsvaart (ook zeilcharters). Let goed op viskotters die vaak snel varen en enorme golfslag kunnen veroorzaken!

1.8            Verplicht in de Slenk bij Terschelling: de motor standby houden, niet de koers kruisen bij

nadering van de veerboot, marifoon uitluisteren op VFH kanaal 2 (VTS Terschelling). Dringend verzoek: Na de finish onder Terschelling op de motor via de Slenk naar Terschelling!

1.9            Wij adviseren om voor en na de wedstrijd binnen de boeienlijnen te blijven ivm risico vastlopen.  

1.10     Voorgeschreven veiligheidsmiddelen:

1.   Tenminste 1 anker met 5 meter ketting en 40 meter ankerlijn.

2.   Eén of meer reddingsboeien.

3.   Reddingsvesten voor de gehele bemanning.

4.   Preekstoel of gespannen lijnen op het voorschip.

5.   Op scherpe jachten zonder zeerailing is het dragen van reddingsvesten altijd verplicht.

6.   Lenspomp.

7.   Brandblusser(s), deugdelijk werkend.

8.   Deugdelijk werkende mechanische voortstuwingsinstallatie met voldoende vermogen en brandstof om op eigen kracht de haven van Terschelling c.q. die van Harlingen te kunnen bereiken.        

Het aan boord hebben van een bijgewerkte of laatst uitgegeven versie van de zeekaart van het wedstrijdgebied is verplicht!

CONTROLE:

U dient de hand te houden aan bovenstaande lijst met veiligheidsmiddelen, waarop controle uitgeoefend kan worden.

2          Officiële boten

2.1       begeleidingsschepen zijn herkenbaar aan: een blauwe vlag met wit "HT"

2.2       Commissie schepen zijn herkenbaar aan: een blauwe vlag met wit "C”.

2.3       Rescue - boten zijn herkenbaar als Reddingboot K.N.R.M.

3          Radiocommunicatie

      (indien een marifoon en een geldige vergunning aan boord aanwezig zijn)

3.1       Terwijl een boot wedstrijd zeilt, zal het noch radioverbindingen tot stand brengen, noch radioberichten ontvangen, die niet voor alle deelnemers beschikbaar zijn.

3.2       Deelnemers kunnen uitluisteren op de daarvoor aangewezen marifoonkanalen:

Havengebied Harlingen         :           Kanaal 11

Gebied Harlingen - BS2        :           Kanaal 10

3.3       Deelnemers moeten uitluisteren op het daarvoor aangewezen marifoonkanaal:

VTS gebied Terschelling       :           Kanaal 02

3.4       VHF kanaal 02 en 05 mogen niet gebruikt worden voor onderling marifoonverkeer.

3.5       Mededelingen door het wedstrijdcomité kunnen worden gedaan op kanaal 77, voorafgegaan door een oproep op de kanalen 11 / 10 / 02.

4          Prijzen:         

            Bij 5 t/m 10 startende schepen in een klasse:          2 prijzen.

Bij 11 of meer startende schepen in een klasse:     3 prijzen.

5.         Aansprakelijkheid en Verzekering

5.1       De deelnemers aan het evenement dienen te allen tijde te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen. De verantwoording voor de mogelijke gevolgen van het bevaren van het aangegeven traject, berust te allen tijde bij de vaarweggebruiker.

5.2       De H.W.S.V. noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

5.3       Iedere deelnemende schipper dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor een bedrag                  van minimaal €1.000.000,-

6.         Wedstrijdbureau telefoonnummer: 06 2984317

6.1       Het Wedstrijdbureau is op woensdag 15 mei van 19:30 uur tot 21:30 uur gevestigd in Zeezicht (Zuiderhaven 1) en bereikbaar op

6.2       Het Wedstrijdbureau is op vrijdag 17 mei van 16:00 uur tot 16:45 uur gevestigd in het clubhuis “Allemanshus” van de HWSV, (Noordergrachtswal 34, in de verenigingshaven).

6.3             De wedstrijdcommissie is op donderdag 16 mei van ca. 16.00 uur tot 17.00 uur telefonisch

bereikbaar. Op donderdagmiddag 16 mei of  vrijdag 17 mei zullen eventuele mededelingen worden gedaan in of bij het havengebouw op de passantenhaven Terschelling. Dit wordt kenbaar gemaakt door het tonen van vlag “L” aan de mast voor het havengebouw.  

7.         Zeilnummers en HT wedstrijdnummers

            Voor gemeten jachten:

7.1       De deelnemers in de gemeten klassen varen onder het eigen zeilnummer.

7.2       Voor ongemeten jachten:

·                     Schippers ontvangen tijdens het inchecken 2 stickers (ca. 45 cm breed en 30 cm hoog), waarop het wedstrijdnummer staat.

·                     De schipper zorgt zelf voor het aanbrengen van de wedstrijdnummers op zijn jacht.

·                     Het is de verantwoording van de schipper dat gedurende de hele race deze nummers goed leesbaar zijn vanaf start- en  finishschip en volgschepen.

·                     Controleer direct nadat u de stickers ontvangt of de wedstrijdnummers overeenkomen met die op de deelnemerslijst, welke deel uitmaakt van de wedstrijdbepalingen.

·                     Er wordt slechts één set stickers per deelnemer verstrekt.

Plaats van het nummer:

·                     Aan stuurboord en bakboord op het vrijboord, zo dicht mogelijk tegen het potdeksel of, bij platbodems, op het boeiboord, op maximaal 2,50 m van de boeg, de voorpreekstoel of in de zeerailing op maximaal 2,50 m van de boeg.

·                     Indien dit niet mogelijk is, aan stuurboord en bakboord op een bord aan de voorpreekstoel of in de zeerailing op maximaal 2,50 m van de boeg.

·                     De romp moet water-, zout-, en vetvrij zijn op de plaats waar de stickers geplakt worden.

Als u niet het risico wilt lopen dat er bij het verwijderen van de stickers lakschade ontstaat, adviseren wij u zelf voor 2 borden te zorgen waarop u de stickers kunt aanbrengen.

Indien het wedstrijdcomité niet in staat is het nummer te lezen, loopt u het risico de score DNF te krijgen.

8.         Nationale en andere vlaggen

De deelnemende jachten voeren tijdens het wedstrijdzeilen geen nationale- of andere vlaggen.

9.         Deelnemerslijsten

Deelnemerslijsten worden gepubliceerd en uitgereikt op de vooravond van de race in Zeezicht. In deze lijst is ook opgenomen in welke klasse de ongemeten jachten varen.

10.       Uitslagen

           De voorlopige uitslagen worden tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Zo snel mogelijk na de race zijn ze te downloaden vanaf onze website: www.htrace.nl 

11.       Wal- en Havenbepalingen:

        ·        U wordt dringend verzocht tijdig aan boord te zijn om eerder startende schepen de gelegenheid te geven uit te varen.

·       De nacht voorafgaand aan de race ligt u voor eigen rekening in de Noorderhaven of in de Verenigingshaven van de HWSV.

·       De overnachting op Terschelling van 16 op 17 mei wordt door de HWSV uit het inschrijfgeld betaald.

·       Na de race is overnachting in de Verenigingshaven van de HWSV gratis, hiervoor geldt een beperkte beschikbaarheid.

 

12.       Wettelijke verplichtingen

Deelnemers dienen te allen tijde te voldoen aan de op het betreffende vaarwater geldende wettelijke verplichtingen. Aanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit vanaf de ter plaatse aanwezige vaartuigen dienen stipt te worden opgevolgd.

13.       Algemeen                                                                                                                               

            In alle gevallen waarin het programma, de aankondiging, deze wedstrijdbepalingen en de reglementen niet voorzien beslist het wedstrijdcomité. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de voorschriften aan te brengen.

14.       Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) van kracht. Dientengevolge moeten alle betrokken deelnemers expliciet toestemming verlenen voor het gebruik van deze gegevens. De organisatie heeft het beleid m.b.t. het beheer en gebruik van (persoons)gegevens  en het verzamelde beeldmateriaal vastgelegd in een privacyverklaring. Deze is te raadplegen op de website www.htrace.nl  Bij inschrijving verklaren alle schippers zich akkoord met deze verklaring. 

PROGRAMMA

 Woensdag 15 mei:

·       Deelnemende jachten kiezen ligplaats in de Verenigingshaven of de Noorderhaven.

·      Zij dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de havenmeesters en de ambtenaren van de havendienst.

·      Afhalen Wedstrijdbepalingen, inchecken en eventuele mededelingen op het mededelingenbord in Zeezicht, Zuiderhaven 1, tussen 19.30 en 21.30 uur.

Donderdag 16 mei:

·         Eerste start (Klasse 1) om 10.00 uur.

·         Start volgende klasse steeds 10 min. later.

       Vrijdag 17 mei:

Eventuele mededelingen van het wedstrijdcomité in of nabij het havengebouw op de Passantenhaven Terschelling.

·         Eerste start (Klasse 1) om 11.00 uur.

·         Start volgende klasse steeds 10 min. later.

·         Uitslagen zijn z.s.m. na de prijsuitreiking te vinden op onze website: www.htrace.nl.

WIJ WENSEN U EEN SPANNENDE  WEDSTRIJD EN EEN FIJN VERBLIJF IN HARLINGEN EN OP TERSCHELLING!

 


© 2020 Harlinger Watersportvereniging